شکایات

در صورت بروز هرگونه مشکل و یا داشتن هرگونه شکایت یا پیشنهاد و انتقاد با شماره تلفن 0212591723

تماس گرفته و شماره ی 3 را بفشارید و یا به ایمیل sarexpay@gmail.com ایمیل دهید